16Mar, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
16 March, 2023
Thai

Fulfillment Latest Trend: แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566

By

1 mins read
Fulfillment Latest Trend: แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566

       ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม E-commerce เติบโตได้รวดเร็วมาก และส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจ”คลังสินค้า” และ”โลจิสติกส์” เป็นที่ต้องการมากขึ้น เกิดการแข่งขันที่จริงจัง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

Warehouse

       ธุรกิจคลังสินค้า เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในวงจรเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการขนส่งโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิด

       ปัจจุบันในปี 2566 แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าเริ่มปรับตัวโดยเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากดั้งเดิมที่เรียกว่า Traditional Warehouse ซึ่งมีเพียงแค่สาธารณูปโภคและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน มาใช้ระบบเทคโนโลยีในรูปแบบ Modern Warehouse เพื่อให้ยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมกระบวนการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้ให้บริการคลังสินค้าหลายราย ได้ลงทุนเทคโนโลยีสนับสนุนด้านการจัดการออเดอร์สินค้าออนไลน์ตลอดกระบวนการตั้งแต่การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อรับออเดอร์จาก Marketplace การจัดเตรียมสินค้า การหยิบและแพ็กสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งให้แก่ลูกค้าปลายทาง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างมาก ลดเวลา ปัญหาเรื่องคน ความผิดพลาด และปัญหาเรื่องตัวสินค้าอีกด้วย

preparing stock

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566 ได้แก่

- การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ EEC ที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในภาคการผลิตให้นักลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระตุ้นให้มีการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยและส่งผลให้ภาคการผลิต คลังสินค้าและการขนส่งมีแรงหนุนให้เกิดการเติบโตต่อเนื่องได้ 
- การเติบโตของธุรกิจ E-commerce และโลจิสติกส์ ช่วยให้ธุรกิจคลังสินค้ามีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น

       แนวโน้มการขยายคลังของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566 จะเป็นการขยายในพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมใกล้แหล่งผลิต ใกล้แหล่งผู้บริโภค และเขตชายแดนมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดเก็บและขนส่ง ใช้เวลาดำเนินการที่ลดลง เกิดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น

       คลังสินค้าทั่วไป มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5% ต่อปี สอดคล้องตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราการให้บริการคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งอุปทานที่เพิ่มขึ้นช้ากว่าอุปสงค์ ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 80-90%

       คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีความต้องการทรงตัวในขณะที่อุปทานส่วนเกินยังมีค่อนข้างสูง เนื่องจากการขยายพื้นที่ให้บริการในช่วงปีก่อนหน้าแล้ว

       คลังสินค้าธัญพืช (ไซโล) มีความต้องการที่ผันผวนตามผลผลิตทางการเกษตร แต่คาดว่าความต้องการจะลดน้อยลงในปี 2566-2567 จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและพฤติกรรมผู้ผลิตที่จัดเก็บสินค้าไว้ที่คลังของตนเอง

Fulfillment trend

       ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวางจนเป็นอุตสาหกรรมที่มีรุดหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่สนใจของบรรดานักลงทุนอีกจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม อาทิเช่น ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้มีการปรับตัวและเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงตามมา คือ การเปลี่ยนแปลงในอุปทานที่ส่งผลต่อรายได้ค่าบริการเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่อ้างอิงตามหลักอุปสงค์อุปทาน ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจัยด้านการแข่งขัน การดำเนินงาน การใช้เทคโนโลยี เพื่อรักษาระดับรายได้และตอบสนองความต้องการเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้มีความมั่นคงและเติบโตต่อไปได้

       สุดท้ายแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีก็ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อยกระดับการให้บริการ นำไปสู่ความสะดวกสบายของผู้บริโภคและศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจที่เกิดผลกำไรที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้มีการยกระดับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

01
March, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
1 March, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
การทำการตลาดในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะวิธีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตด้วยเสมอไปประกอบการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้นักการตลาดต้องมีการปรับรูปแบบการทำการตลาดในการสร้างแรงดึงดูดผู้คนและคอยส่งมอบคุณค่าเพื่อให้เข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Inbound Marketing คืออะไร Inbound Marketing คือ การทำการตลาดผ่าน Content ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามา และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะทำผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้น Inbound Marketing เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะเครื่องมือและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันทำให้การทำการตลาดแบบ Inbound Marketing นั้นทำง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก นอกจากนี้การทำ Inbound Marketing ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หลักการของ Inbound Marketing Attract สร้าง

By

3 mins read
Thai
01
March, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
1 March, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai
01
March, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
1 March, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
อีกหนึ่งบททดสอบสำหรับการทำ Lean Startup ก็คือ Pivot หรือ Preserve ซึ่งหมายถึง การออกแบบหรือทดสอบสมมติฐานของผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจใหม่หลังจากที่แผนเดิมไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดคิด จึงต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด ตัวอย่างการทำ Pivot ตอนแรก Groupon เป็น Online Activism Platform คือแพลตฟอร์มที่มีไว้เพื่อสร้างแคมเปญรณรงค์หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม ซึ่งตอนแรกแทบจะไม่มีคนเข้ามาใช้งานเลย และแล้วผู้ก่อตั้ง Groupon ก็ได้เกิดไอเดียทำบล็อกขึ้นในเว็บไซต์โดยลองโพสต์คูปองโปรโมชั่นพิซซ่า หลังจากนั้น ก็มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาคิดใหม่และเปลี่ยนทิศทางหรือ Pivot จากกลุ่มลูกค้าเดิมเป็นกลุ่มลูกค้าจริง Pivot ถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท Customer Need

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.