16Mar, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
16 March, 2023
Thai

Fulfillment Latest Trend: แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566

By

1 mins read
Fulfillment Latest Trend: แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566

       ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม E-commerce เติบโตได้รวดเร็วมาก และส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจ”คลังสินค้า” และ”โลจิสติกส์” เป็นที่ต้องการมากขึ้น เกิดการแข่งขันที่จริงจัง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

Warehouse

       ธุรกิจคลังสินค้า เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในวงจรเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการขนส่งโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิด

       ปัจจุบันในปี 2566 แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าเริ่มปรับตัวโดยเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากดั้งเดิมที่เรียกว่า Traditional Warehouse ซึ่งมีเพียงแค่สาธารณูปโภคและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน มาใช้ระบบเทคโนโลยีในรูปแบบ Modern Warehouse เพื่อให้ยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมกระบวนการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้ให้บริการคลังสินค้าหลายราย ได้ลงทุนเทคโนโลยีสนับสนุนด้านการจัดการออเดอร์สินค้าออนไลน์ตลอดกระบวนการตั้งแต่การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อรับออเดอร์จาก Marketplace การจัดเตรียมสินค้า การหยิบและแพ็กสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งให้แก่ลูกค้าปลายทาง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างมาก ลดเวลา ปัญหาเรื่องคน ความผิดพลาด และปัญหาเรื่องตัวสินค้าอีกด้วย

preparing stock

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566 ได้แก่

- การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ EEC ที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในภาคการผลิตให้นักลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระตุ้นให้มีการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยและส่งผลให้ภาคการผลิต คลังสินค้าและการขนส่งมีแรงหนุนให้เกิดการเติบโตต่อเนื่องได้ 
- การเติบโตของธุรกิจ E-commerce และโลจิสติกส์ ช่วยให้ธุรกิจคลังสินค้ามีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น

       แนวโน้มการขยายคลังของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2566 จะเป็นการขยายในพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมใกล้แหล่งผลิต ใกล้แหล่งผู้บริโภค และเขตชายแดนมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดเก็บและขนส่ง ใช้เวลาดำเนินการที่ลดลง เกิดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น

       คลังสินค้าทั่วไป มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5% ต่อปี สอดคล้องตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราการให้บริการคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งอุปทานที่เพิ่มขึ้นช้ากว่าอุปสงค์ ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 80-90%

       คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีความต้องการทรงตัวในขณะที่อุปทานส่วนเกินยังมีค่อนข้างสูง เนื่องจากการขยายพื้นที่ให้บริการในช่วงปีก่อนหน้าแล้ว

       คลังสินค้าธัญพืช (ไซโล) มีความต้องการที่ผันผวนตามผลผลิตทางการเกษตร แต่คาดว่าความต้องการจะลดน้อยลงในปี 2566-2567 จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและพฤติกรรมผู้ผลิตที่จัดเก็บสินค้าไว้ที่คลังของตนเอง

Fulfillment trend

       ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวางจนเป็นอุตสาหกรรมที่มีรุดหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่สนใจของบรรดานักลงทุนอีกจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม อาทิเช่น ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้มีการปรับตัวและเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงตามมา คือ การเปลี่ยนแปลงในอุปทานที่ส่งผลต่อรายได้ค่าบริการเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่อ้างอิงตามหลักอุปสงค์อุปทาน ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจัยด้านการแข่งขัน การดำเนินงาน การใช้เทคโนโลยี เพื่อรักษาระดับรายได้และตอบสนองความต้องการเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้มีความมั่นคงและเติบโตต่อไปได้

       สุดท้ายแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีก็ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อยกระดับการให้บริการ นำไปสู่ความสะดวกสบายของผู้บริโภคและศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจที่เกิดผลกำไรที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้มีการยกระดับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
24 June, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
การทำการตลาดในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะวิธีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตด้วยเสมอไปประกอบการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้นักการตลาดต้องมีการปรับรูปแบบการทำการตลาดในการสร้างแรงดึงดูดผู้คนและคอยส่งมอบคุณค่าเพื่อให้เข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Inbound Marketing คืออะไร Inbound Marketing คือ การทำการตลาดผ่าน Content ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามา และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะทำผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้น Inbound Marketing เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะเครื่องมือและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันทำให้การทำการตลาดแบบ Inbound Marketing นั้นทำง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก นอกจากนี้การทำ Inbound Marketing ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หลักการของ Inbound Marketing Attract สร้าง

By

3 mins read
Thai
24
June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
24 June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai
24
June, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
24 June, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
อีกหนึ่งบททดสอบสำหรับการทำ Lean Startup ก็คือ Pivot หรือ Preserve ซึ่งหมายถึง การออกแบบหรือทดสอบสมมติฐานของผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจใหม่หลังจากที่แผนเดิมไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดคิด จึงต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด ตัวอย่างการทำ Pivot ตอนแรก Groupon เป็น Online Activism Platform คือแพลตฟอร์มที่มีไว้เพื่อสร้างแคมเปญรณรงค์หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม ซึ่งตอนแรกแทบจะไม่มีคนเข้ามาใช้งานเลย และแล้วผู้ก่อตั้ง Groupon ก็ได้เกิดไอเดียทำบล็อกขึ้นในเว็บไซต์โดยลองโพสต์คูปองโปรโมชั่นพิซซ่า หลังจากนั้น ก็มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาคิดใหม่และเปลี่ยนทิศทางหรือ Pivot จากกลุ่มลูกค้าเดิมเป็นกลุ่มลูกค้าจริง Pivot ถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท Customer Need

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.