30Jul, 2020
Language blog :
Thai
Share blog : 
30 July, 2020
Thai

การบริหารประเทศด้วยหลัก Design Thinking (Management)

By

4 mins read
การบริหารประเทศด้วยหลัก Design Thinking (Management)

ในภาคธุรกิจ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบหนึ่งที่หลายองค์กรนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือ solution ที่เป็นระบบ สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และตามทันความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกว่า Design Thinking 

ความหมายของ Design Thinking แบบสั้น ๆ คือการคิดไปมาเพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งาน (โดยในบทความนี้จะขอใช้คำว่า User) การคิดรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นการคิดเพื่อให้เข้าใจ Users อย่างลึกซึ้ง

เข้าใจเพื่ออะไร? 

เข้าใจเพื่อให้ Product ที่เราทำออกมาตอบโจทย์ user เขาจะได้ซื้อของของเรา ดังนั้นสินค้าหรือบริการที่เราทำออกมาก็จะได้ขายออก เช่น เราคิดว่าถ้าทำแอปพลิเคชันจ้างคนพาสุนัขไปเดินออกกำลังกายคงจะดี การใช้ Design thinking ก็อาจจะเป็นการออกไปคุยกับคนที่เดินจูงสุนัขออกกำลังกาย พยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดว่าแอปพลิเคชันแบบนี้จะตอบโจทย์หรือทำให้ชีวิตของเจ้าของสุนัขง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้าง

หลังจากการคุยหรือสังเกตพฤติกรรม เราสามารถแบ่ง user ออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็น persona เพื่อดูว่า user แต่ละกลุ่ม มีพฤติกรรมแบบใด ชอบอะไรไม่ชอบอะไร จะได้เข้าใจถึงปัญหาของแต่ละ persona ที่ไม่เหมือนกัน 

Design thinking กับงานบริหาร

การนำ Design thinking มาใช้กับการบริหารประเทศอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ภาครัฐออกนโยบายมาสนับสนุนประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น รัฐหรือประเทศมองในมุมหนึ่งก็เป็น unit ที่ให้บริการประชาชน ไม่ต่างกับแอปพลิเคชันเพียงแต่บริการของรัฐอาจจะเยอะหน่อย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความมั่นคง การเงิน สุขภาพอนามัย เป็นต้น

เราสามารถจัดกลุ่มประชากร หรือจัด persona ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

  1. กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นได้ เช่น ในวิกฤติโควิดที่ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงที่เลวร้ายแต่ก็มีหลายกิจการที่ผ่านวิกฤติไปได้โดยมีเงินพอจ่ายเงินเดือนพนักงาน ภาษี ชำระหนี้ให้ธนาคาร อีกทั้งช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบได้อีกด้วย คนกลุ่มนี้รัฐไม่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ แถมยังช่วยรัฐแบ่งเบาภาระโดยการช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

  2. กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบตัวเองได้ แต่ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปช่วยเหลือใคร มีเงินหรือความสามารถแค่พอที่จะเอาตัวเองรอด เช่น มนุษย์เงินเดือนรายได้ปานกลาง

  3. กลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะดูแลตัวเอง กลุ่มนี้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หลังจากที่แบ่งกลุ่มแล้ว ถ้าเราเป็นประชาชนเราก็คงอยากเป็นกลุ่มที่ 1 มากที่สุด รัฐเองก็คงมีประชาชนกลุ่มที่ 1 เยอะ ๆ แต่ในความเป็นจริงประเทศส่วนใหญ่มักจะมีประชากรกลุ่มแรกน้อยที่สุด สำหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่มีเงินฝากในธนาคารไม่ถึง 50,000 บาท และมีแค่ 1% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน 1 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562)

  • ถ้ารัฐต้องการให้มีประชากรกลุ่มที่ 1 มากที่สุด รัฐก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้ แล้วออกนโยบายหรือสร้าง service เพื่อสร้างคนกลุ่มนี้ให้เยอะขึ้น เช่น
  • ถ้าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีการศึกษาที่ดี รัฐก็ต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพเท่ากับการศึกษาที่คนเหล่านั้นได้รับ
  • ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงรัฐก็ต้องออกนโยบายให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานเดียวกัน หรือทำการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าสมควรปฎิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที่ดี

พร้อมทั้งศึกษากลุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อมองหาเหตุปัจจัยที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเป็นประชาชนกลุ่มที่ 1 ได้

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยง่าย ๆ ในการทำ design thinking ถ้าอยากได้ผลดีจริง ๆ ควรลงลึกกว่านี้ เช่น เรื่องค่านิยม คนเหล่านี้มีประสบการณ์ชีวิตแบบไหน เคยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง ยิ่งรายละเอียดเยอะก็จะยิ่งได้ผลดีขึ้น เพราะรัฐบาลจะเข้าใจข้อมูลที่แท้จริง

สรุป

การเพิ่ม user กลุ่มแรกจะทำให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันในแง่ของประชาชน user กลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มอื่น การเพิ่ม user กลุ่มแรกก็จะเป็นการส่งเสริมทั้งสองฝ่าย อาจพูดได้ว่า การนำ Design thinking มาใช้กับการบริหารประเทศ จะทำให้รัฐได้รับความชื่นชอบมากขึ้นเพราะจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
24 June, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
Email marketing is the best way to do marketing for your business. This summary doesn't come without any evidence. Let's see why it is: Everyone has internet access, also emails. Just using

By

4 mins read
English
24
June, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
24 June, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
One of our clients, a large international energy company, contacted us with an urgent project. The previous vendor that was lined up to implement the project had pulled out at

By

4 mins read
English
24
June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
24 June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.