hand lthand lthand lthand lthand lthand lt
05Oct, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
05 October, 2023
Thai

ทำไมเราต้องมี Safety Requirements Specification (SRS)

By

2 mins read
ทำไมเราต้องมี Safety Requirements Specification (SRS)

เมื่อเราพูดถึงการผลิตไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยเป็นปัญหาสำคัญ และหากเรามองข้ามอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงได้ ระบบการรองรับด้านความปลอดภัยได้กลายเป็นองค์ประกอบมาตรฐานของระบบความปลอดภัย เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดจากปัญหาความผิดพลาดการทำงานของระบบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเอกสาร Safety Requirement Specification (SRS) ที่เหมาะสมต้องครอบคลุมความต้องการด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นั้น ๆ

Safety Requirements Specification (SRS) คืออะไร ?

 

Safety Requirements Specification (SRS) เป็นเอกสารที่ใช้ในการระบุความต้องการทางด้านความปลอดภัยสำหรับระบบหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือระบบที่อยู่ในกระบวนการพัฒนา

SRS ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาเข้าใจและสื่อสารความต้องการทางด้านความปลอดภัยให้เข้าใจตรงกันได้ โดยรวมถึงปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามความต้องการดังกล่าว

Safety Requirements Specification (SRS) สำคัญขนาดไหน ?

 

Safety Requirements Specification (SRS) เป็นเอกสารที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของ SRS ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นี่คือบทความที่อธิบายเหตุผลที่ SRS สำคัญอย่างมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 1. ระบุความต้องการทางความปลอดภัย : SRS ช่วยในการระบุและบ่งบอกรายละเอียดความต้องการทางความปลอดภัยของระบบหรือผลิตภัณฑ์ ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจความสำคัญของความปลอดภัยและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การระบุความต้องการทางความปลอดภัยให้ชัดเจนจะช่วยให้ทีมงานมีแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

 1. สื่อสารความต้องการทางความปลอดภัย : SRS เป็นช่องทางในการสื่อสารความต้องการทางความปลอดภัยให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมพัฒนา ผู้ออกแบบ ผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความปลอดภัย การสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 

 1. บำรุงรักษาความปลอดภัย : SRS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดความต้องการทางความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบหรือผลิตภัณฑ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบหรือผลิตภัณฑ์ เอกสาร SRS จะช่วยในการตรวจสอบว่า ความต้องการทางความปลอดภัยยังคงถูกต้องหรือไม่

 

 1. การประเมินความปลอดภัย : SRS เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการประเมินความปลอดภัยของระบบหรือผลิตภัณฑ์ ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินความปลอดภัยที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถระบุ และแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ก่อนที่จะเกิดอันตรายใหญ่ขึ้น

 

 1. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ : การทำงานตามความต้องการทางความปลอดภัยที่ระบุใน SRS ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสูงขึ้น ความปลอดภัยที่สูงจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือผู้พัฒนา


จากตัวอย่างข้างต้น การเขียนเอกสาร SRS มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ช่วยให้ทีมงานมีแนวทางและแผนการทำงานที่ชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความไว้วางใจสูงขึ้น ดังนั้น การทำ SRS เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาและใช้งานของระบบที่มีความปลอดภัย

Safety Requirements Specification (SRS) CheckList

 

SRS checklist

Credit https://mangansoftware.com/what-should-be-in-a-safety-requirements-specification-srs/ 1. Hazard Prevention - SRS จำเป็นต้องระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่แต่ละฟังก์ชันความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน SRS มีเป้าหมายในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในระบบ การระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ SRS ต้องการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากฟังก์ชันความปลอดภัยจะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายที่ระบุไว้ นอกจากนี้ฟังก์ชันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน SRS เพื่อให้สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. Operating Modes - ใน SRS ควรระบุให้เข้าใจถึงการทำงานในฟีเจอร์ต่าง ๆ ของระบบ และอธิบายการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ โดยรวมถึงการเข้าใช้งาน การทดสอบ การปรับปรุง และการบำรุงรักษา คำอธิบายเหล่านี้ควรมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ตรงตามที่กำหนดไว้ใน SRS

 3. Safety Instrumented Functions Performance - ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ 

 4. Device Functional Requirements - SRS ต้องกำหนดความคาดหวังในการทำงานสำหรับอุปกรณ์ เช่น ช่วงเวลาการทำงานของฟีเจอร์ ความถูกต้องของการทำงาน เป็นต้น

 5. Safety Instrumented System Design Requirements - SRS ต้องระบุความต้องการการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงและต้องพิจารณาวิธีการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ เช่น การเลือกใช้ Component ที่ยอมรับได้ และ Technical Standard เป็นต้น

 6. Operation and Maintenance Requirements - SRS ต้องกำหนดความต้องการในการทดสอบและการยืนยันความถูกต้อง ตลอดอายุการใช้งาน SRS ควรกำหนดว่าต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ เช่น ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการทดสอบ บันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่าเอกสาร SRS เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนในทีมงานเข้าใจและปฏิบัติตามความต้องการทางความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

 

แหล่งอ้างอิง

 

Written by
Chan
Chan

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

17
April, 2024
JS class syntax
17 April, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
17
April, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
17 April, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
17
April, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
17 April, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.