Digital Assessment and Digital Due Diligence

การตรวจสุขภาพเครื่องมือดิจิทัลมีความสำคัญพอ ๆ กับการตรวจสุขภาพประจำปีของคุณ ให้เราเป็นตัวช่วยในการประเมินความสามารถทางดิจิทัลในบริษัทของคุณ และช่วยพัฒนาให้นำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังมีบริการตรวจทานด้านดิจิทัลที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในบริษัทหรือควบรวมกิจการ

Thinking about having your digital capabilities assessed, fully utilized and measuring its actual valuation?

Choose assess your digital capabilities

การประเมินด้านดิจิทัล (Digital Assessment)

นอกจากบริการที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว เรายังมีบริการที่สามารถช่วยคุณประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีในองค์กรของคุณไปอีกขั้น บริการนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าองค์กรของคุณสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงใด และควรพัฒนาส่วนไหนให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งกว่าเดิม

การตรวจทานด้านดิจิทัล (Digital Due Diligence)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรกลายเป็นบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การตรวจทานด้านดิจิทัล (Digital Due Diligence) จะช่วยทำประเมินทรัพย์สิน ระบุความเสี่ยง และหนี้สินทางด้านดิจิทัล เพื่อประเมินมูลค่าของธุรกิจอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะเป็นภาคธุรกิจที่กำลังจะทำการซื้อ ขายหรือรวมตัวกับอีกบริษัท หรือคุณจะเป็นนักลงทุนอิสระที่กำลังมองหาบริษัทสักที่เพื่อการลงทุน การตรวจทานด้านดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนในอนาคต

ผลงานของเรา

project-1

SCG

UX/UI Design & Website Development

project-2

Srichand

E-Commerce System

project-3

Mitsubishi Electric Factory

Software Development

project-4

Seekster

Software Development

project-5

My Cloud Fulfillments

UX/UI Design , Software Development

project-6

M Live Market

Software Development

Our Social Proof

Our Social Proof

top-10-badge

TOP 10

Mobile App Development
Companies in Thailand 2022

11 Most Innovative Bangkok Based Machine Learning Companies