NEWS | 1 min read

Deep Learning ช่วยคาดการณ์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

By Plai on 23 Nov 2021
sennalabs-blog-banner

รู้หรือไม่ว่า อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นโดยประมาณ 3% ของ GDP โลก และยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กและคนหนุ่มสาว และอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นซ้ำในจุดเดิม บ่อยถึง 2 ครั้งด้วยกัน 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของสถาบัน MIT และ Qatar Center for Artificial Intelligence (QCAI) จึงได้พัฒนาโมเดล Deep Learning ที่สามารถคาดการณ์อุบัติเหตุรถชนและระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว จากแผนผังความเสี่ยงความละเอียดสูงที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งอิงข้อมูลจากอุบัติเหตุรถชนในอดีต แผนที่ถนน รูปภาพดาวเทียม และการติดตาม GPS 

Photo credit: MIT CSAIL

เนื่องจากการแสดงผลของเส้นทางถนนที่ไม่ชัดเจนจึงทำให้แผนผังความเสี่ยงทั่วไปมักทำให้ข้อมูลบิดเบือน แผนผังความเสี่ยงที่มีความละเอียดสูงที่พัฒนาขึ้นมา จึงทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เห็นภาพและข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาค้นพบว่า ทางด่วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมากกว่าถนนแถบที่มีผู้อยู่อาศัย อีกทั้งทางเชื่อมต่างระดับและถนนเส้นทางออกจากทางด่วนยังมีความเสี่ยงสูงกว่าเส้นทางอื่น ๆ อีกด้วย

โดยทางทีมวิจัยจะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยใช้ GPS ระบุพื้นที่เสี่ยง จากความหนาแน่น ความเร็ว และทิศทางการจราจร ใช้ภาพดาวเทียมสำหรับข้อมูลของโครงสร้างถนน เช่น จำนวนเลน ไหล่ถนน หรือทางเดินเท้า และบางพื้นที่ก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง หากดูจากข้อมูลรูปแบบการจราจรและลักษณะกายภาพ ถึงแม้จะไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุรถชนก็ตาม ในปี 2019 และ 2020 นักวิจัยได้ทดสอบโมเดลนี้โดยใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถชนของปี 2017 และ 2018 อีกทั้งยังมีการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่ที่ระบุ แม้ว่าพื้นที่นั้น ๆ จะไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม 

ด้วยโมเดลนี้ Songtao He ผู้นำการวิจัยเชื่อว่า จะสามารถคาดการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนล่วงหน้าได้ ผู้คนสามารถเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยในการเดินทาง และยังช่วยในการวางผังเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในอนาคต

 

ที่มา:

Deep learning helps predict traffic crashes before they happen, Rachel Gordon

Written By
Digital Content and Marketing at Senna Labs
Digital Content and Marketing at Senna Labs

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again