- | 1 min read

5 Trends of Digital Marketing in 2020

By Ana on 26 Mar 2020
sennalabs-blog-banner

Let's see 5 Trends in Digital Marketing for this year!


1. Data-driven Marketing

Data เป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการ Digital Marketing ไม่ว่าจะแง่ของ Personalized Marketing หรือนำ Data มาใช้ในเชิง Research เพื่อหา Customer Insight และอื่นๆ เมื่อมี Data เหล่านี้ ผู้ประกอบการสามารถนำ AI ไปวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภค

2. สินค้าอุปโภคบริโภคดันธุรกิจ “e-Commerce” เติบโต

ธุรกิจ e-Commerce ในไทยเติบโตอย่างดุเดือดในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีในไทยมีหลากหลายแบรนด์เช่น LAZADA, Shopee, JD Central และอื่นๆ

3. ราคา Digital Media จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

Digital Media ถูกบริษัท Tech Company ของต่างชาติอย่าง Google และ Facebook เข้ายึดครองตลาด ประมาณได้ว่าครองตลาดมากถึง 60% ซึ่งใช้ระบบโฆษณาแบบประมูล ซึ่งหากมีผู้ลงโฆษณามาก การแข่งขันสูงขึ้น ราคาโฆษณาก็จะแพงขึ้น

4. แบรนด์ใหญ่กลายเป็นผู้สร้างคอนเทนต์เอง เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคจากผู้บริโภค 

การทำ Data Marketing เพื่อสำรวจความต้องการที่ผ่านมาพบว่า แบรนด์ใหญ่ๆ ต้องการ Data มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่ได้มีความต้องการสินค้าของตน (Pre-Purchase Behavior Data) Data เหล่านี้มักมาจากการทำ Consumer Content ตามเว็บไซต์ ซึ่งต้องลงทุนสูง ทำได้ยาก และยังจับต้องประโยชน์ได้ไม่ชัดเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี AI และมี Content Creator เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้แบรนด์สามารถทำคอนเทนต์ได้เองในราคาที่ถูกลง เพราะไม่ต้องจ้าง Agency

5. Niche Market กลายเป็นตลาดสำคัญของแบรนด์

การทำดิจิตัลให้มีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ใช่การทำแบบ Mass Communication อย่างที่ผ่านมา เพราะการใช้วิธี Mass Communication คือการหาไอเดียใหญ่ๆ มาทำ Production แล้วจึงเจาะลงไปทำดิจิตัล แน่นอนว่ามันไม่เหมาะสมกับการทำ Digital Marketing แม้ว่าสื่อนี้จะครอบคลุมประชากรส่วนมาก แต่บนโลก Digital ประชากรมีทางเลือกในการเสพคอนเทนต์มากมาก คนจึงสามารถเลือกดูเฉพาะคอนเทนต์ที่ถูกใจ
Written By
Ana